FAQs

La transició digital encara et genera alguns dubtes?

Aquí t'exposem unes quantes respostes que esperem que t'ajudaran a resoldre'ls i fer el salt definitiu cap a l'empresa sense paper.

Sí, el Portal del Treballador és responsive així que està preparat per a accedir des de qualsevol dispositiu web.

Sí, el Portal és totalment personalitzable i dóna l’oportunitat de tenir un portal amb la imatge de l’empresa: imatges, logos, colors corporatius...

Sí, el Portal del Treballador ja té uns mòduls predefinits i es poden activar o desactivar segons les necessitats de l’empresa. Si ho requereixes, també en podem fer de nous!

Sí, el treballador o treballadora, quan accedeix al Portal s’hauria de trobar amb totes les plataformes. Ens integrem amb els proveïdors d’altres eines per a poder accedir-hi a través del seu Portal del Treballador.

Últimament el Registre de Jornada Laboral està a l’ordre del dia. Tots els mitjans en parlen i les empreses no saben exactament com han d’actuar...

Llei de Control horari és el decret aprovat pel Govern el 2019. Obliga a totes les empreses a registrar les entrades i sortides dels seus treballadors i treballadores. Una nova mesura d’informació dels seus equips pels empresaris, i un mecanisme d’autocontrol per l’empleat o empleada que fa temps que realitza hores extres sense rebre cap mena de remuneració al respecte.

D’aquesta manera les empreses han de registrar l’horari de feina dels seus equips, incloent entrades i sortides. Aquesta nova mesura ajuda a combatre el frau laboral i a controlar les hores extres que els treballadors i treballadores feien sense cobrar-les.

Demana ara la teva demo gratuïta per a la Gestió del Temps de DOCUTime.

Segons el Reial decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada laboral, que es va aprovar el 8 de març de 2019 i que les empreses haurien d'haver implementat els sistemes de registre horari tècnicament abans del 12 de maig del 2019.

S’especifica que per complir amb aquest nou sistema de control horari és imprescindible registrar l’hora exacta d’entrada i sortida de cada empleat.

Aquests registres s’hauran de conservar durant un mínim de 4 anys, i poder estar a disposició de qualsevol inspecció laboral, de la Seguretat Social, dels sindicats i inclús dels mateixos treballadors i treballadores.

Totes les empreses que disposin com a mínim d’1 treballador/a en els seus equips. Hauran de fitxar TOTES les persones treballadores, inclosos els contractats per una ETT (Empresa de Treball Temporal) que treballin en seu/centre de l’empresa. Fins ara l'obligació només regia per a les persones amb contracte a temps parcial. En el cas del personal subcontractat, la responsabilitat del registre és del subcontractat de l’empresa, que ha de facilitar la implantació del sistema.

I és aquí on us podem ajudar amb la nostra eina de Gestió del Temps, DOCUTime.

En cas que un treballador o treballadora es negui a fitxar haurem de remetre’ns, tal com estipula l’Estatut, al que estableix el Conveni Col·lectiu d’aplicació:

Art.45.6: La inobservança de les ordres de servei, així com la desobediència als comandaments, en matèria lleu “és falta sancionable per: a) amonestació verbal, b) amonestació per escrit, c) Suspensió de feina i sou fins a 2 dies”.

Si aquesta negativa es prolonga en el temps, s’executaran les amonestacions de falta greu que s’estipulen a l’article 46.1 del Conveni Col·lectiu.

En qualsevol cas, amb DOCUTime, el seu compliment legal serà molt fàcil.

És responsabilitat última de l’empresa, no de les persones treballadores ni dels sindicats, i sempre ha de correspondre amb les hores de treball reals efectuades pel treballador o treballadora.

No existeix normativa que especifiqui el mecanisme concret mitjançant el qual una empresa hagi d’habilitar el registre de jornada dels seus treballadors i treballadores. Segons el decret llei publicat al BOE, aquest “s’ha de realitzar mitjançant negociació col·lectiva o acord de l’empresa, en el seu defecte, decisió de l’empresari prèvia consulta als representants legals de les persones treballadores de l’empresa”. 

En cas d’incompliment de la llei, la infracció es considerarà GREU, amb multes d’entre 626€ i 6.250€. La multa s’imposarà per centre de treball independentment del nombre de treballadors o treballadores.

La nova normativa regeix per Tota mena de persones treballadores. Segons l’art. 12 de l’Estatut de les persones treballadores “la jornada a temps parcial dels treballadors i treballadores es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador o treballadora, juntament amb el rebut de salaris, del resum de les hores realitzades cada mes, tant les ordinàries com les complementàries”.

La nova normativa no afecta directament les persones autònomes, doncs només està pensada pels assalariats. Els treballadors i treballadores per compte propi, podem dir que no estan venent el seu treball directament, sinó un producte o fruit d’aquest. Per aquest motiu, les persones treballadores no han de guardar un registre de les hores que realitzen.

El temps efectiu és aquell que un treballador destina durant la seva jornada laboral a les tasques pròpies del seu lloc de feina. No s’inclouen els espais de pausa o descans, així com la pausa del dinar o els permisos. No obstant això, l’empresa i el seu comitè podran negociar la inclusió o exclusió d’aquestes hores o minuts dintre del treball efectiu.

El registre de la jornada laboral i DOCUGestiona han arribat per fer-nos la vida més fàcil. Les empreses tindran l’oportunitat de  saber quant treballen els seus treballadors, i poder fer un repartiment més equitatiu de les càrregues de treball entre els seus equips.

Podràs estalviar un 85% en costos de gestió, i podràs reduir en un 20% l’índex d’absentisme laboral a la teva empresa.

És una bona mesura per conèixer quin és el compromís dels teus treballadors amb l’empresa i detectar si tot funciona acord als teus objectius o si has de prendre mesures correctores.

Igual que per les empreses, el temps és molt valuós pels treballadors. El registre de jornada amb DOCUGestiona els permetrà conèixer les hores reals que passen al seu lloc de feina, i els ajudarà a gestionar millor el seu temps i a organitzar-se millor el seu dia a dia.

La nostra eina de gestió del temps, DOCUGestiona t’aporta:

  • un fitxatge còmode i adaptat a tota mena de dispositius
  • és de fàcil instal·lació
  • et proporciona un accés immediat als informes d’hores
  • et permet gestionar de forma àgil les absències

És una eina intuïtiva i molt usable, integrable amb qualsevol plataforma. Posem al teu abast l’assessorament, la maquinària i el servei tècnic que necessites, i que aportarà estalvi, temps, productivitat i seguretat al teu negoci.

Al mòdul del Gestor documental Mercantil pot mostrar qualsevol informació de l’empresa que s’hagi d’emmagatzemar (contractes amb empreses proveïdores i clients, acords, documentació interna d’empresa.)

Sí, tota la informació s’emmagatzema a Google Cloud amb tota la seguretat i tranquil·litat que això comporta.

Diàriament, es fan còpies de seguretat (entorn Google Cloud). Si el client o clienta així ho desitja li fem arribar la còpia de seguretat.

S'estableixen una sèrie de rols i permisos configurables que permeten en cada cas designar el tipus d'accés així com el nivell de privacitat dels documents. 

Amb la plataforma de Gestió de factures de DOCUGestiona Oferim als nostres clients i clientes 2 opcions:

  • Les factures les poden digitalitzar els clients i clientes (nosaltres els hi proveïm de les eines corresponents).
  • Les factures les podem digitalitzar a SERHS Serveis, és un servei que oferim.

Sí, cada clienta o client es construeix els seus circuits de validació de factures segons les seves necessitats.

El procés de validació permet afegir informació (personalitzada) a cada pas del procés. També permet afegir documentació adjunta a la factura.

Sí, un dels objectius del mòdul de Gestió de Factures DOCUGestiona és que el departament comptable de l’empresa no hagi de tornar a inserir les dades de les factures al programa de comptabilitat. Per tant, oferim als nostres clients i clientes la possibilitat d’extreure les dades de factures en el format que es pugui importar al programa de comptabilitat.

DOCUGestiona disposa de 3 tipologies de signatura digital segons necessitats de l’empresa. Important tenir en compte que es poden fer servir les 3 segons tipologia de documents o processos.

Les formes de signatura amb les que treballa DOCUGestiona són:

Sí, existeix un mòdul de control de firmes per a que l’empresa pugui consultar els documents pendents de signatura.

Per a la majoria dels serveis de DOCUGestiona, oferim als nostres clients i clientes 2 opcions:

  • Els documents els poden digitalitzar els clients o clientes (nosaltres els proveïm de les eines corresponents).
  • Els documents els podem digitalitzar a DOCUGestiona-SERHS Serveis, com un servei afegit a les nostres plataformes. El preu dependrà del volum de documents a digitalitzar.
TOP });